Opis inwestycji

Odcinek drogi krajowej nr 3 Miękowo – Rzęśnica, to najbardziej obciążony ruchem odcinek drogi sieci GDDKiA Oddział w Szczecinie. Trasa oznakowana jest jako droga ekspresowa. Z uwagi jednak, przez znajdujące się na niej kolizyjne zjazdy oraz skrzyżowania nie spełnia swojego zadania.

Podstawowe parametry projektowe

 • Prędkość projektowa:  100 km/h
 • Prędkość miarodajna:  110 km/h
 • Ilość jezdni:  2
 • Szerokość każdej jezdni:  7,00 m
 • Szerokość pasa ruchu:  3,50 m
 • Szerokość pasa awaryjnego:  2,50 m
 • Szerokość opaski:  0,50 m
 • Szerokość pasa dzielącego:  4,00 m
 • Szerokość pobocza gruntowego:  0,75 m
 • Nośność nawierzchni:  115 kN/oś
 • Kategoria ruchu:  KR7

Budowa drogi ekspresowej spowoduje likwidacje kolizyjnych skrzyżowań i zjazdów, co przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ruchu na drodze. Na poprawę jakości życia mieszkańców wpłynie również montaż ekranów akustycznych w rejonach miejscowości Kliniska, co w znacznej części powinno wyeliminować hałas. Powstaną dwa węzły drogowe:

„Węzeł Kliniska”

Droga powiatowa nr DP (4112Z) będzie krzyżować się z drogą ekspresową w km 82+323 i przebiegać nad drogą ekspresową. W obrębie drogi ekspresowej zostanie dokonana korekta przebiegu drogi powiatowej na długości około 2 km. Skrzyżowanie drogi powiatowej nr DP (4112Z) z drogą ekspresową zostanie wykonane jako węzeł typu półkoniczyna. Wjazd na węzeł będzie możliwy przez skrzyżowanie usytuowane na drodze powiatowej.

 • Liczba jezdni:  1
 • Szerokość pasów ruchu:  2 x 3,5 m
 • Klasa techniczna:  Z
 • Prędkość projektowa Vp:  50 km/h
 • Szerokość opaski zewnętrznej:  0,5 m
 • Szerokość pobocza gruntowego:  1,0 m
 • Obciążenie nawierzchni:  115 kN/oś
 • Skrajnia pionowa:  5,0 m

Łącznice

typ łącznicy:  P1, P4

prędkość projektowa Vp:  40 km/h

kategoria ruchu:  min. KR 4 jako poziom wyjściowy do szczegółowego określenia poziomu KR na podstawie analiz i prognoz ruchu do zatwierdzenia przez Zamawiającego

obciążenie nawierzchni: 115 kN/oś

strona internetowa łącznice

Parametry

 • Klasa techniczna:  Z
 • Prędkość projektowa Vp:  50 km/h
 • Liczba jezdni:  1
 • Szerokość pasów ruchu:  2 x 3,5 m
 • Opaski zewnętrzne:  0,5 m
 • Szerokość pobocza gruntowego:  1,0 m
 • Obciążenie nawierzchni:  115 kN/oś
 • Skrajnia pionowa:  min. 5,0 m

„Węzeł Rzęśnica”

Droga wojewódzka nr 142 będzie krzyżować się z drogą ekspresową w km 85+550 i przebiegać nad drogą ekspresową. Wykonany węzeł zapewni relacje ruchowe przewidziane w Koncepcji Programowej. W obrębie drogi ekspresowej zostanie dokonana korekta przebiegu drogi wojewódzkiej (łącznika w stronę Chociwla) na długości około 300 m. Skrzyżowanie drogi wojewódzkiej nr 142 z drogą ekspresową zostanie wykonane jako węzeł typu trąbka.

 

Łącznica dla relacji Chociwel – Szczecin, Szczecin – Chociwel:

typ łącznicy:  P1

prędkość projektowa Vp:  70 km/h

kategoria ruchu:  min. KR 4 jako poziom wyjściowy do szczegółowego określenia poziomu KR na podstawie analiz i prognoz ruchu do zatwierdzenia przez Zamawiającego

obciążenie nawierzchni:  115 kN/oś

 

Łącznica dla relacji Chociwel – Świnoujście, Świnoujście – Chociwel

typ łącznicy:  P1

prędkość projektowa Vp:  40 km/h

kategoria ruchu:  min. KR 4 jako poziom wyjściowy do szczegółowego określenia poziomu KR na podstawie analiz i prognoz ruchu do zatwierdzenia przez Zamawiającego

obciążenie nawierzchni:  115 kN/oś

strona internetowa wezeł

Parametry

 • Przekrój dwujezdniowy, tj.:  2×2
 • Szerokość jezdni (każdej):  8 m w tym (2×3,5 +2x 0,5m)
 • Klasa techniczna:  GP
 • Ilość pasów ruchu:  2 x 3,5 m
 • Szerokość opaski zew. oraz wew. :  0,5 m
 • Szerokość pobocza gruntowego:  1 m
 • Pochylenie poprzeczne:  2,5 %

 

 

Infrastruktura dla pieszych i rowerzystów

W celu zachowania utrzymania poprzecznego ruchu pieszo – rowerowego około km 81+461 w okolicy węzła Kliniska zostanie zaprojektowana kładka dla ruchu pieszo – rowerowego. Szczegółowe parametry techniczne zostaną uzgodnione z zarządcą drogi powiatowej DP (4112Z) oraz Urzędem Gminy Goleniów.

 

Przejścia dla dużych zwierząt

Na trasie przewiduje się budowę przejść dla dużych zwierząt górą. Przez przejście górne należy rozumieć obiekt inżynierski nad drogą ekspresową zlokalizowany w miejscu wzmożonej migracji zwierząt (korytarz ekologiczny, szlak migracji) umożliwiający swobodne przemieszczanie się zwierząt nad droga ekspresową. Projektowane przejście dla zwierząt będzie przebiegało nad drogą ekspresową i linią kolejową.

 

Przejście ekologiczne 

Dodatkowo w km 69+524,69 obiekt (ME-29) na rzece Inie zostanie dostosowany jako obiekt pełniący funkcję przejścia dla zwierząt. Zadanie to zostanie zrealizowane poprzez wymianę ustroju nośnego.

 

 

Pozostałe roboty towarzyszące

Ponadto w ramach realizacji Inwestycji przewiduje się wykonanie robót towarzyszących m. inn.:

 • przepusty dla celów ekologicznych i odwodnienia dróg;
 • Zbiorniki retencyjne i retencyjno-infiltracyjne;
 • Instalacje i infrastruktura;
 • Sieci teletechniczne;
 • Sieci wodno-kanalizacyjne;
 • Sieci gazowe;
 • Sieci energetyczne;
 • Urządzenia melioracyjne;
 • Przebudowa drenaży rolniczych;
 • System Zarządzania Ruchem.

KD2 – kładka dla pieszych i rowerzystów:

s3_kliniska_KD2_01

Węzeł „Kliniska” :s3_węzeł kliniska_01

Węzeł „Rzęśnica”:

s3_węzeł rzęśnica_01

PZGD-1 Górne przejście dla zwierząt:

S3_pzgd1_01

Możliwość komentowania jest wyłączona.